Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Quỹ phát triển đất » Quy trình ứng vốn quỹ phát triển đất

Quy trình ứng vốn quỹ phát triển đất

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG VỐN, CHI HỖ TRỢ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-HĐQL ngày            tháng  năm    của

HĐQL Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

  1. Tổng quát

Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục trong nhiệm vụ ứng vốn, chi hỗ trợ của Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Quỹ) đối với các chủ đầu tư, các tổ chức, bao gồm:

  1. Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
  2. Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;
  3. Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất;
  4. Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu;
  5. Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi.

 quy trinh ung von

Chương II

DANH MỤC HỒ SƠ

STT Danh mục hồ sơ Bộ phận tiếp nhận, thực hiện
Phòng Quản lý quỹ đất Phòng Quản trị  Tổng hợp
Gốc Sao Gốc Sao
I Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư
1 Quyết định thành lập hoặc GCN ĐKKD X
2 Điều lệ (quy chế) hoạt động X
3 QĐ bổ nhiệm TGĐ/GĐ hoặc P.TGĐ/PGĐ, Kế toán trưởng X
4 Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất đã qua kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp X
5 Các tài liệu khác có liên quan X
II Hồ sơ pháp lý dự án
1 Quyển dự án đầu tư X
2 Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) X

3

Quyết định đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền X
4 Quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất X
5 Quyết định giao đất, GCN QSDĐ, hợp đồng thuê đất, văn bản đồng ý giao đất hoặc cho thuê đất X
6 Phương án ứng vốn và hoàn trả vốn ứng (kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch vốn). X
7 Văn bản cam kết hoàn trả vốn ứng X
8 Các tài liệu khác có liên quan X
III Hồ sơ giải ngân
1 Công văn đề nghị ứng vốn của khách hàng X X
2 Quyết định cho phép ứng vốn của UBND thành phố X X
3 Báo cáo thẩm định đã được phê duyệt, thông báo ứng vốn X X
4 Hợp đồng ứng vốn X X
5 Giấy đề nghị giải ngân của chủ đầu tư X X
6 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ X X
7 Hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công và các hồ sơ kèm theo X X
8 Phương  án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất X X
9 Các tài liệu khác có liên quan X
 

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden