Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Nhiệm vụ:
a) Tiếp nhận nguồn vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật đất đai;
b) Ứng vốn cho các tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ quy định sau; thực hiện thu hồi vốn đã ứng theo quy định:
– Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;
– Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
– Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;
c) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định đình chỉ, thu hồi vốn đã ứng khi phát hiện tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về sử dụng vốn ứng;
d) Quản lý nguồn vốn ủy thác và nhận ủy thác theo quy định.
2. Quyền hạn:
a) Tổ chức quản lý, điều hành Quỹ hoạt động theo đúng mục tiêu và các nhiệm vụ được giao;
b) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thẩm định nhu cầu chi hỗ trợ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định; thực hiện chi hỗ trợ theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện thu hồi các khoản chi hỗ trợ theo quy định;
c) Quyết định ứng vốn cho các tổ chức theo Quy định tại Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; thực hiện thu hồi vốn ứng khi đến hạn hoặc thu hồi theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
d) Tham gia kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình dự án, đề án đã được Quỹ ứng vốn;
đ) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về phạm vi, đối tượng được ứng vốn, được chi hỗ trợ từ Quỹ;
e) Ban hành Quy chế, quy trình nghiệp vụ để điều hành hoạt động Quỹ.

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden