Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển:

– Tiếp nhận nguồn vốn điều lệ được bàn giao từ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng (cũ) do Ngân hàng phát triển Hải Phòng quản lý theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ.

– Cho vay, đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp đối với các dự án hạ tầng kinh tế xã hội theo quyết định của Ủy ban nhân thành phố hoặc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

– Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hợp đồng theo ủy thác, bao gồm cả ủy thác quản lý quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp, dự án và các quỹ tài chính khác. Ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

  1. Thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Phát triển đất:

– Tiếp nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất CP theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009; tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

– Ứng vốn cho các tổ chức để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện thu hồi vốn đã ứng.

– Ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, xây dựng các công trình hạ tầng địa phương có đất bị thu hồi,…

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Thêm bình luận

Bạn yên tâm, email của bạn sẽ được giữ bí mật.Bạn cần điền đầy đủ vào ô có dấu sao *

*

Chung cư Sunshine Garden