Quỹ Đầu tư phát triển đất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 06/12/2013.


Ngày 01/04/2014, Quỹ đầu tư phát triển đất Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức, hoạt động, và quy chế quản lý ban hành tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014...Xem chi tiết

Trang chủ » 2015 » Tháng Chín

Monthly Archives: Tháng Chín 2015

Hoạt động Ủy thác và nhận ủy thác

Nhận uỷ thác Quỹ được nhận uỷ thác quản lý, sử dụng vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận uỷ thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân uỷ thác theo đúng quy định của pháp luật. Quỹ được nhận uỷ thác quản lý hoạt động của các Quỹ tài ...

Xem tiếp »

Tiếp đón Quỹ đầu tư và phát triển Đà Nẵng

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng thăm và làm việc tại Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng Nhân chuyến công tác tại Hà Nội tham gia hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện dự án quỹ đầu tư phát triển địa phương, Đoàn công tác của Quỹ đầu tư phát triển ...

Xem tiếp »

Quy trình ứng vốn quỹ phát triển đất

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG VỐN, CHI HỖ TRỢ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT HẢI PHÒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-HĐQL ngày            tháng  năm    ...

Xem tiếp »

Văn bản quỹ đất

Số văn bản Ngày Nội dung  QĐ40/2010/QD-TTg 12/5/2010 Quy chế mẫu quản lý sử dụng quỹ phát triển đất QĐ48/2012/TT-BTC 16/3/2012 Hướng dẫn định giá khởi điểm QĐ69/2009/ND-CP 13/8/2009 Quyết định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất QĐ1839/QD-BTNMT 27/8/2014 Bộ thủ tục hành chính về đất đai Luật đất đai số 45 29/11/2013 Luật đất đai NĐ 45/2014/NĐ-CP ...

Xem tiếp »

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển: – Tiếp nhận nguồn vốn điều lệ được bàn giao từ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng (cũ) do Ngân hàng phát triển Hải Phòng quản lý theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ. – Cho vay, ...

Xem tiếp »

Thông tư 02/2013/TT-NHNN (21/01/2013)

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ...

Xem tiếp »

Thông tư 49/2009/TT-BTC (12/03/2009) hướng dẫn kế toán áp dụng quỹ đầu tư phát triển địa phương

  THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương             – Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; – Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; – Căn ...

Xem tiếp »

Thông tư 28/2014/TT-BTC (25/02/2014) hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 ...

Xem tiếp »

Nghị định 37/2013/NĐ-CP (22/04/2013)

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 138/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân ...

Xem tiếp »
Chung cư Sunshine Garden